سلام

اسامی کلائی هایی که در سالهای متمادی به رحمت خدا رفته اند و در روستای برگه مدفون می باشند به شرح زیر است:

نام                             نام پدر             تولد               وفات

1.حاج ابوتراب اسفندیاری             نظر علی                            1270                        1355

2.حاج میرزا بابا اسفندیاری          حاج ابوتراب                        1311                        1365

3.حاج بابا اسفندیاری                  حاج ابوتراب                        1307                        1362

4.حاج فتح الله اسفندیاری          

5.حاج آقا برار اسفندیاری               مسلم                                1304                        1382

6.حاج رمضان اسفندیاری    

۶.حاج سهراب اسفندیاری         

7.حاج نعمت اسفندیاری        

8.حاج عنایت اسفندیاری               هدایت                                1307                        1374

9.حاج گلعلی اسفندیاری

10.علی اسفندیاری                     آقا برار                               1338                        1381

11.حسینعلی اسفندیاری               حاج لطفعلی                         1349                         1372

12.حمید اسفندیاری                    محمدعلی

13.حسین اسفندیاری                  محمدعلی

14.شهید جانعلی اسفندیاری          حاج قربان                          1339                          1360

15.شهید حاج اکبر اسفندیاری       حاج حسین                          1338                          1365

16.شهید سعید اسفندیاری             مهدی                                1346                          1365

17.شهید سهراب اسفندیاری          مهدی                                1342                          1362

18.شهید رجبعلی اسفندیاری         حاج فتح الله                         1346                          1367

19.حاج آقا بزرگ اسفندیاری      

20.وجیه اسفندیاری

21.شهید حسین اسفندیاری          حاج عنایت                           1343                         1360

22.شهید رضا اسفندیاری           علی گل                                1342                        1360

23.شهید یحیی اسفندیاری            قلی                                    1347                         1364

24.حاج قربان اسفندیاری           حاج برارقلی                         1314                         1362

25.شهید علی اصغر اسفندیاری     علی اکبر                            1337                         1361

26.حاج علی اکبر اسفندیاری        حاج حسین                          1310                         1370

27.حاج محمدقلی اسفندیاری         حاج حسین                          1312                         1384

28.شهید صادقعلی اسفندیاری        حبیب الله                            1342                         1360

29.حاج حبیب الله اسفندیاری         مظاهر                              1309                          1362

30.حاج نصرت الله اسفندیاری      حاج رحیم                           1323                         1375

31.حاج رحیم اسفندیاری             حاج حسین                          1299                         1376

32.عبد الاحد اسفندیاری              احمد                                 1361                          1379

33.حاج نصرالله اسفندیاری         حاج حسین                          1306                          1374

34.حاج بزرگ اسفندیاری          حاج حسین                          1280                           1372

35.رمضانعلی اسفندیاری           هدایت                                1310                          1381

36.حاج عباس اسفندیاری           حاج سهراب                        1294                          1367

37.حاج صفر اسفندیاری           حاج سهراب                         1301                          1367

38.حسین اسفندیاری                 علی                                  1358                           1365

39.حاج یزدان اسفندیاری           سهراب                             1305                            1381

40.حاج محمد اسفندیاری          حاج سیف الله                       1339                            1383

41.حاج محمود اسفندیاری         عباس                                                                    1358

42.حاج تقی اسفندیاری            عباس سلطان                       1280                            1360

43.حسن اسفندیاری                حاج محمود                         1345                            1361

44.علی اسفندیاری                 ابوتراب                              1280                           1336

45.رجب اسفندیاری               حاج غلام                                                               

46.شکر اسفندیاری              ولی ابن مهدی بیگ                 1286                            1346

47.حبیب الله اسفندیاری           ذبیح                                  1311                            1368

48.حاج حسین اسفندیاری         حاج مسلم                                                               1359

49.حاج مسلم اسفندیاری          نعمت                                 1373                            1358 

50.حاج علیجان اسفندیاری        نور محمد                          1314                            1386

51.حاج برارقلی اسفندیاری       ابراهیم                                                                  1355

52.محمد کشیری                    عیسی                               1314                            1374

53.رحیم کافتری                    کربلائی حسین                    1309                            1370

54.محمود فقیهی                    آیت الله فقیهی                      1333                            1379

55.حاج حجت فقیه                  حسن                                1280                            1382

56.حاج غلام فقیهی زاده          حسن                                1281                            1377

57.مهدی اسبوچین                 

58.صفر قلی کلائی               محمد ابراهیم                       1347                            1367

59.محمد ابراهیم کافتری          قلی                                  1304                            1368

60.کربلائی حسین کافتری        قربان                               1277                            1347

61.حاج حسن کشیری             محمد                                1288                            1379

62.شمسیه اسفندیاری                                                    1322                            1373

63.بتول اسفندیاری                محمود                              1321                            1380

64.مریم اسفندیاری               حاج رحیم                          1334                             1369

65.طاهره(صدف) اسفندیاری    مختار                             1318                             1367

66.زهرا(صغری) اسفندیاری    حاج صفر                       1328                              1369

67.حاجیه حلیمه اسفندیاری        جعفر                            1307                              1382

68.فاطمه اسفندیاری               حاج رحیم                       1321                              1339

69.شهربانواسفندیاری            حاج بزرگ                      1306                               1333

70.گل جهان اسفندیاری          ولی                                                                       1341

71.صدر اسفندیاری                ابراهیم                                                                  1322

72.زهرا اسفندیاری                 مهدی                                                                   1343

73.صفیه اسفندیاری                نور محمد                       1303                               1333

74.کربلائی باجی اسفندیاری      احمد                             1290                               1373

75.صدیقه اسفندیاری               نعمت                             1309                              1357

76.بانو نرگس اسفندیاری         حاج علی                                                                1362

77.حاجیه نرجس اسفندیاری      علی                               1321                              1377

78.حاجیه بنین اسفندیاری          نظر علی                        1298                              1380

79.حاجیه صنم اسفندیاری         حاج ابوتراب               

80.مشهدی نرجس اسفندیاری     حاج بابا                         1342                               1384

81.گل داده اسفندیاری             ابراهیم ابن مهدی بیگ        1303                               1386

82.حاجیه صدر اسفندیاری        نور محمد                       1280                               1354

83.حاجیه کشور اسفندیاری       

84.مشهدی ماری اسفندیاری      حاج بابا                         1290                               1365

85.زهرا اسفندیاری                 علی اصغر                                                            1358

86.گل نساء اسفندیاری             نور محمد                                                              1327

87.ننه جان نوربخش               ابراهیم                          1277                                1342

88.معصومه اسبوچین             جانعلی                          1356                                1378

89.حاجیه دادخانم مهاجر          باباقلی                           1276                               1372

90.خورشید کافتری                 احمد                             1279                              1359

91.مارجان کشیری                  حاج حسین                    1315                               1351

برای شادی روح همه اموات علی الخصوص اموات نامبرده فاتحة مع الصلوات.

خدایشان بیامرزد وهمه شان را با پاکان و صالحان محشور گرداند،انشاء الله                           

اینم یه نما از مسجد نیمه کاره روستای کلا که قبلا جریان ساختش رو در پستهای قبل توضیح دادم